Stredná priemyselná škola stavebná -
Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo

realizuje projekt:

Názov projektu:
FiTTeR, HeaLTHieR, HaPPieR
FIT, ZDRAVŠÍ A ŠŤASTNEJŠÍ
Program:
Erasmus +
Program EÚ pre vzdelávanie odbornú prípravu, mládež a šport
Kľúčová akcia:
Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov
KA 229 – Školské výmenné partnerstvá
Trvanie projektu:
od 01.2020 do 31.08.2023
WEB projektu:
CIELE PROJEKTU:
 • Nadviazanie spolupráce so strednými školami v rámci EU
 • Internacionalizácia – zapojenie školy do medzinárodnej siete škôl a vzdelávacích inštitúcií
 • Skvalitniť školské prostredie a športovými aktivitami, zmenou životného štýlu prispieť k zlepšeniu kvality života

ŠPECIFICKÉ CIELE PROJEKTU:
 • Prevencia a znižovanie rizika obezity v mladom veku
 • Znižovanie vysokých hodnôt BMI u mladých ľudí
 • Poskytnutie akejkoľvek podpory mladým ľuďom, aby sa zúčastňovali športových aktivít a začlenili ich do svojho života
 • Znižovanie úrovne stresu, pocitu úzkosti a izolácie
 • Príprava akčného plánu vrátane aktivít v trvaní jednej hodiny počas školy a po škole na medzinárodnej úrovni
 • Zníženie nadváhy a rizík s tým spojených z 19% na 15% počas prvého roka a v druhom roku pod 10%
 • Zvýšenie povedomia o rôznych životných štýloch v rámci EÚ
 • Zvýšenie povedomia účastníkov krátkodobých výmenných pobytov o miestnej gastronómii jednotlivých partnerských krajín
 • Organizácia súťaží zameraných na podporu aktívneho životného štýlu v priateľskej atmosfére a posilnenie tímového ducha
 • Stiahnutie a aktívne využívanie aplikácií súvisiacich so zdravým životným štýlom: krokomer, rátanie kalórií a podobne
 • Vytvorenie spoločného zdravého jedálnička v aplikácii
 • Získanie vedomostí a zručností, ako pestovať vlastné jedlo ( v individuálnych podmienkach ) a získavanie jedla z prírodných zdrojov

AKTIVITY:
 • Účasť na krátkodobých výmenných pobytoch

CIEĽOVÁ SKUPINA PROJEKTU:
 • Žiaci 1. a 2.ročníka
DLHODOBÁ UDRŽATEĽNOSŤ VÝSLEDKOV PROJEKTU

Po ukončení projektu predpokladáme jeho dlhodobé pokračovanie vo forme športových aktivít a workshopov. Jedným z dôležitých predpokladaných výstupov je aj zlepšenie medziľudských vzťahov v škole, kladenie väčšieho dôrazu na pocit spokojnosti učiteľov a žiakov v školskom prostredí, získanie cenných skúseností z účasti na medzinárodných projektoch. Priami aj nepriami účastníci projektových aktivít si vybudujú vzájomné dlhodobé partnerstvá na medzinárodnej úrovni, nadviažu spoluprácu v ďalších projektoch, pravidelne sa zúčastnia výmeny príkladov dobrej praxe na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

Finančné zabezpečenie projektu
Projekt sa realizuje s podporou programu Erasmus+. Grant na realizáciu projektových aktivít bol poskytnutý z prostriedkov EÚ.

Predstavenie našej školy

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 30 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 230 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu, ktorá realizuje projekt na podporu zdravia. Medzi priority vzdelávania patrí odborné vzdelávanie a výchova stredných technických kádrov pre stavebníctvo, výučba grafických informačných systémov a cudzích jazykov.

Učiteľský zbor tvoria inovatívni učitelia, ktorí sa ďalej vzdelávajú a podieľajú sa na premene tradičnej školy na modernú. Výučba sa uskutočňuje nielen na klasických vyučovacích hodinách, ale aj mimo školy, škola spolupracuje s univerzitami, stavebnými firmami, neštátnymi vzdelávacími inštitúciami, kultúrnymi inštitúciami, družobnými školami doma i v zahraničí, realizuje učiteľské aj žiacke konferencie, domáce aj zahraničné vzdelávacie projekty, výmenné pobyty žiakov, odborné súťaže.
Naša škola zabezpečuje stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo-odvetvie hospodárstva, ktoré sa musí prispôsobovať najnovším trendom v oblasti stavebníctva. Jedným z takýchto trendov je znižovanie nákladov na energie. Riešením je projektovanie a realizácia tzv. inteligentných domov / Smart Home.

Za našu prioritu pre najbližších 5 rokov považujeme skvalitňovanie a modernizáciu odborného vzdelávania, čerpanie inšpirácie na jeho skvalitňovanie účasťou žiakov na odbornej praxi v zahraničí, ktorí získané poznatky a zručnosti implementujú do svojich ročníkových prác z odbornej praxe a po ukončení školy sa bez problémov zamestnajú na trhu práce. Našim zámerom je poskytnúť vzdelanie integrujúce odborné teoretické poznatky a účasť na odbornej praxi, ktoré vytvárajú kompaktný súbor poznatkov, zručností a kompetencií potrebných na uplatnenie sa na globálnom trhu práce. Modernizáciou a internacionalizáciou odborného vzdelávania na našej škole, schopnosťou flexibilne reagovať na požiadavky trhu práce, ovplyvnenými regionálnymi podmienkami a prípravou vysokokvalitných odborných pracovníkov chceme zatraktívniť štúdium na našej škole a postupnými krokmi chceme inovovať študijný odbor a vzdelávanie, ktoré budú lepšie reagovať na globálny trh práce.

Škola sa medzi prvými zapojila do projektu Infovek a stala sa tak jedným z prvých regionálnych školiacich stredísk na Slovensku s nepretržitým prístupom k internetu. V rokoch 2001 až 2008 bolo v našom Školiacom stredisku pre informatiku a pre ďalšie vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl vyškolených niekoľko sto učiteľov. Realizáciou projektov Otvorená škola a Digitálni štúrovci sa naša škola stala ostrovčekom vzdelávania v informačno-komunikačných technológiách aj pre širokú verejnosť - od malých školákov, cez rómske deti a deti z Krízového centra SOS až po dôchodcov. Od roku 2009 pracuje na škole Klub moderných učiteľov podporovaný Microsoftom - Partneri vo vzdelávaní, ktorý je otvorený pre všetkých učiteľov regiónu, a ktorý pravidelne organizuje odbornú pedagogickú konferenciu Učíme pre život.

Naša škola v súčasnosti realizuje nasledovné projekty:
 • projekt ESF premena tradičnej školy na modernú s názvom "Moderné vyučovanie = úspešný absolvent na trhu práce"
 • projekt Erasmus+ KA102 SMART HOME - INNOVATIVE TRENDS IN VOCATIONAL EDUCATION
 • projekt Erasmus+ KA101 CLASS WITHOUT WALLS - EDUCATION WITHOUT BOUNDARIES

KA229 - FiTTeR, HeaLTHieR, HaPPieR
Buď fit, zdravší a štastnejší

Tel. + 421 35 7602507 ·

Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
Konkolyho 8, 94701 Hurbanovo

Webová stránka, zverejnený materiál a publikácie súvisiace so realizovanými projektovými aktivitami vyjadrujú iba názory jej autorov. Európska Komisia nie je zodpovedná za akékoľvek informácie v nich obsiahnutých.